Cam Thượng Lộc

45.000 

Vùng phân bố địa lý: 07 xã vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn vị quản lý: Ban quản lý NHCN Cam Thượng Lộc, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Hết hàng